ESG staðlar

Í framhaldi af grein sem við birtum hér fyrir skömmu um mikilvægi staðla þegar kemur að ESG skýrslugerð (Environment, social and governance) þá er ekki úr vegi að taka saman þá staðla sem eru mikilvægir fyrir árangursríka vegferð varðandi ESG skýrslugerð sem flest fyrirtæki þurfa orðið að undirgangast. 

Í ljósi aukinnar áherslu á sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð hafa umhverfis-, félags- og stjórnarháttamælikvarðar (ESG) orðið grundvallaratæki fyrir fyrirtæki til að mæla og birta frammistöðu sína í þessum málaflokkum. ESG skýrslugerð veitir fjárfestum og öðrum hagsmunaaðilum mikilvægar upplýsingar um hvernig fyrirtæki taka ábyrgð á áhrifum sínum á umhverfið og samfélagið.

Til að tryggja áreiðanleika og samræmi í þessum upplýsingum hafa ýmsir alþjóðlegir staðlar komið fram. Þessir staðlar hjálpa fyrirtækjum að fylgja viðurkenndum reglum og aðferðum við söfnun og birtingu gagna um umhverfisáhrif þeirra og samfélagsábyrgð. Með því að fylgja slíkum stöðlum geta fyrirtæki ekki aðeins bætt frammistöðu sína heldur einnig byggt upp traust hjá fjárfestum og öðrum hagsmunaaðilum.

Skoðum aðeins hvaða staðlar eru til eftir flokkum.

Umhverfismál

Í þessum kafla verður fjallað um helstu umhverfisstaðla (Environment) sem gagnast í ESG skýrslugerð, hvernig þeir eru notaðir og hvers vegna þeir skipta máli. Við munum skoða hvernig þessir staðlar hjálpa fyrirtækjum að greina og birta upplýsingar um losun gróðurhúsalofttegunda, orkunotkun, vatnsnotkun, úrgangsstjórnun og fleiri lykilþætti sem tengjast umhverfisáhrifum fyrirtækja. Með þessu móti verður betur skilið hvernig umhverfisstaðlar stuðla að því að bæta ESG skýrslugerð og hvernig þeir gera fyrirtækjum kleift að uppfylla kröfur um sjálfbærni á alþjóðlegum vettvangi.

ÍST EN ISO 14001 - Umhverfisstjórnun

ÍST EN ISO 14001 er alþjóðlegur staðall sem veitir leiðbeiningar fyrir umhverfisstjórnunarkerfi (EMS). Hann er hannaður til að hjálpa fyrirtækjum að bæta umhverfisframmistöðu sína með kerfisbundinni nálgun.

Staðallinn leggur áherslu á að fyrirtæki:

 • Skilgreini umhverfisstefnu sína

 • Setji markmið og mælikvarða til að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum

 • Uppfylli lögbundnar kröfur og reglugerðir

 • Greini og stjórni umhverfisáhættu og -tækifærum

 • Bæti stöðugt umhverfisárangurinn sinn 

ÍST EN ISO 14001 notar PDCA (Plan-Do-Check-Act) hringrásina til að stuðla að stöðugum umbótum. Hann er viðurkenndur um allan heim og veitir fyrirtækjum trúverðuga vottun á umhverfisstjórnunarkerfum sínum, sem getur aukið traust meðal viðskiptavina, fjárfesta og annarra hagsmunaaðila. Þessi staðall er til í íslenskri þýðingu. 

ÍST EN ISO 14020 - Umhverfisyfirlýsingar og áætlanir fyrir vörur

ÍST EN ISO 14020 er alþjóðlegur staðall sem veitir almennar meginreglur fyrir umhverfisyfirlýsingar og -áætlanir fyrir vörur. Markmið staðalsins er að stuðla að því að umhverfismerkingar og -yfirlýsingar séu áreiðanlegar, sannprófaðar og gagnsæjar, þannig að neytendur og aðrir hagsmunaaðilar geti tekið upplýstar ákvarðanir.

ÍST EN ISO 14020 leggur áherslu á:

 • Gagnæi: Umhverfisyfirlýsingar skulu vera skýrar, nákvæmar og byggðar á staðreyndum

 • Vísindaleg viðmið: Yfirlýsingar skulu byggjast á viðurkenndum vísindalegum aðferðum og gögn skulu sannprófuð af óháðum aðila

 • Forvarnir gegn grænþvotti: Staðallinn hvetur til þess að upplýsingar séu settar fram á þann hátt að þær villi ekki um fyrir neytendum eða gefi rangar upplýsingar um umhverfisáhrif vöru eða þjónustu

ÍST EN ISO 14020 er hluti af röð staðla undir ISO 14000 umhverfisstjórnunarstaðlunum og þjónar sem grunnur fyrir frekari staðla, svo sem ÍST EN ISO 14021 (Umhverfisstaðhæfingar að eigin frumkvæði), ÍST EN ISO 14024 (Umhverfismerkingar af gerð I) og ÍST EN ISO 14025 (Umhverfismerkingar af gerð III). Þessi staðall veitir ramma sem stuðlar að samræmdum, áreiðanlegum og samanburðarhæfum umhverfisupplýsingum um vörur og þjónustu.

ISO 14030 - Mat á umhverfisframmistöðu

ISO 14030 er staðall sem veitir leiðbeiningar um mat á umhverfisframmistöðu fyrir fjárfestingar og fjármálagerninga. Markmið staðalsins er að styðja við fjárfestingar sem stuðla að sjálfbærni með því að veita áreiðanlegar og samanburðarhæfar upplýsingar um umhverfisframmistöðu fjárfestingarkosta.

ISO 14030 leggur áherslu á:

 • Skilgreiningu á umhverfisviðmiðum og mælikvörðum sem hægt er að nota til að meta áhrif fjárfestinga á umhverfið.

 • Aðferðir til að safna og greina gögn um umhverfisáhrif fjárfestinga.

 • Krafan um gagnsæi og sannprófun gagna til að tryggja áreiðanleika og trúverðugleika upplýsinganna.

 • Stuðning við fjárfesta til að taka upplýstar ákvarðanir með því að veita skýrar og staðreyndabyggðar upplýsingar um umhverfisáhrif. 

ISO 14030 er hluti af ISO 14000 fjölskyldunni, sem einblínir á umhverfisstjórnun. Þessi staðall er mikilvægur fyrir aðila í fjármálageiranum sem vilja stuðla að sjálfbærni og ábyrgum fjárfestingum með því að nota staðlaðar aðferðir til að meta og birta upplýsingar um umhverfisframmistöðu. Með því að fylgja ISO 14030 geta fjárfestar bætt viðskiptahætti sína og stuðlað að jákvæðum umhverfisbreytingum á markvissan hátt.

ÍST EN ISO 14040 - Lífsferilsgreining

ÍST EN ISO 14040 er alþjóðlegur staðall sem veitir ramma og leiðbeiningar fyrir framkvæmd lífsferilsgreiningar (LCA). LCA er aðferð sem notuð er til að meta umhverfisáhrif vöru, ferlis eða þjónustu yfir allan líftíma þeirra, frá hráefnisvinnslu til förgunar.

Helstu atriði ÍST EN ISO 14040:

 • Skilgreining umfangs og markmiða: Staðallinn kveður á um að skilgreina umfang og markmið lífsferilsgreiningar, þar á meðal hvað á að meta og í hvaða tilgangi.

 • Söfnun gagna: Veitir leiðbeiningar um söfnun gagna sem nauðsynleg eru til að framkvæma LCA, svo sem upplýsingar um orkunotkun, hráefnisnotkun, losun og úrgang.

 • Matsaðferðir: Útskýrir aðferðir til að meta umhverfisáhrif út frá söfnuðum gögnum, sem inniheldur mat á áhrifum eins og losun gróðurhúsalofttegunda, vatnsnotkun og mengun.

 • Túlkun niðurstaðna: Leggur áherslu á að túlka niðurstöður lífsferilsgreiningar í samhengi við markmið og umfang til að koma með ráðleggingar eða tillögur um úrbætur.

 • Gagnsæi: Kveður á um að LCA skýrslur séu gagnsæjar og að allar forsendur og gögn séu vel skjalfest og aðgengileg.

ÍST EN ISO 14040 er grunnurinn að fleiri stöðlum í ISO 14000 fjölskyldunni sem fjalla um umhverfisstjórnun. Hann er mikilvægur fyrir fyrirtæki og stofnanir sem vilja skilja og bæta umhverfisáhrif vöru, ferla eða þjónustu sinna á vísindalegan og kerfisbundinn hátt.

ÍST EN ISO 14046 - Vatnsfótspor

ÍST EN ISO 14046 er alþjóðlegur staðall sem veitir leiðbeiningar um mat og stjórnun vatnsfótspors (water footprint) vara og ferla. Markmið staðalsins er að meta heildarvatnsnotkun og tengd umhverfisáhrif sem tengjast framleiðslu og þjónustu yfir líftíma þeirra.

Helstu atriði ISO 14046:

 • Skilgreining vatnsfótspors: Staðallinn kveður á um að skilgreina og mæla vatnsnotkun og áhrif þess á vatnsauðlindir og tengda umhverfisþætti.

 • Gagnasöfnun: Veitir leiðbeiningar um söfnun gagna um vatnsnotkun, þ.m.t. magn og gæði vatns sem notað er í hverju skrefi framleiðslu eða þjónustu.

 • Mat á umhverfisáhrifum: Kveður á um að meta áhrif vatnsnotkunar á vatnsauðlindir og umhverfið, þar á meðal vatnsskort, mengun og aðra vistfræðilega þætti.

 • Túlkun og skýrslugerð: Leggur áherslu á að túlka niðurstöður vatnsfótsporsins á greinargóðan og skiljanlegan hátt og skjalfesta þær með gagnsæjum hætti.

 • Forvarnir gegn grænþvotti: Kveður á um að upplýsingagjöf um vatnsfótspor sé nákvæm, staðreyndabyggð og forðast að villandi upplýsingar séu gefnar.

ISO 14046 er hluti af ISO 14000 fjölskyldunni um umhverfisstjórnun og styður við fyrirtæki og stofnanir í að skilja og draga úr neikvæðum áhrifum vatnsnotkunar. Hann hjálpar til við að bæta sjálfbærni í vatnsnotkun og gerir það mögulegt að bera saman og meta vatnsfótspor mismunandi vara og ferla á kerfisbundinn hátt.

ÍST EN ISO 14064 - Gróðurhúsalofttegundir

ÍST EN ISO 14064 er alþjóðlegur staðall sem veitir leiðbeiningar um mælingu, skráningu og staðfestingu á losun gróðurhúsalofttegunda (GHG) og tengdum verkefnum til að draga úr slíkri losun. Staðallinn skiptist í þrjá hluta, hver með sérstakt markmið og umfang:

 1. ÍST EN ISO 14064-1: Skilgreinir meginreglur og kröfur fyrir hönnun, þróun og viðhald GHG kerfa. Inniheldur leiðbeiningar um að mæla og skrá GHG losun og fjarlægingar á fyrirtækjastigi.

 2. ÍST EN ISO 14064-2: Veitir leiðbeiningar um hvernig eigi að mæla, skrá og sannreyna GHG losun og fjarlægingar sem tengjast ákveðnum verkefnum eða starfsemi sem miðar að því að draga úr losun eða auka fjarlægingu GHG.

 3. ÍST EN ISO 14064-3: Kveður á um leiðbeiningar fyrir sannprófun og staðfestingu á GHG birtingum. Þessi hluti lýsir kröfum um hvernig óháðir þriðju aðilar eiga að meta og staðfesta upplýsingar um GHG losun og fjarlægingar.

Helstu atriði ÍST EN ISO 14064:

 • Mæling og skráning: Staðallinn veitir ítarlegar leiðbeiningar um hvernig eigi að mæla og skrá GHG losun og fjarlægingar á nákvæman og áreiðanlegan hátt.

 • Stjórnun GHG verkefna: Veitir leiðbeiningar um hvernig eigi að stjórna verkefnum sem miða að því að draga úr GHG losun eða auka fjarlægingar, þar með talið hvernig eigi að skrá og sannreyna árangur þeirra.

 • Sannprófun og staðfesting: Skilgreinir kröfur um hvernig óháðir aðilar skulu staðfesta og sannprófa GHG upplýsingar til að tryggja áreiðanleika og trúverðugleika þeirra.

ISO 14064 er mikilvægur staðall fyrir fyrirtæki, stofnanir og stjórnvöld sem vilja stjórna GHG losun sinni á kerfisbundinn hátt og sýna fram á ábyrgð sína í loftslagsmálum. Hann veitir grundvöll fyrir áreiðanlega og gagnsæja upplýsingagjöf um GHG losun, sem stuðlar að aukinni trúverðugleika og trausti hjá hagsmunaaðilum.

ÍST EN ISO 14067 - Kolefnisfótspor vara

ÍST EN ISO 14067 er alþjóðlegur staðall sem skilgreinir meginreglur, kröfur og leiðbeiningar fyrir útreikninga, skráningu og staðfestingu á kolefnisfótspori vara (CFP). Kolefnisfótspor vara vísar til heildarútblásturs gróðurhúsalofttegunda (GHG) sem tengjast líftíma vöru, frá hráefnisöflun til förgunar.

Helstu atriði ISO 14067:

 • Lífsferilsgreining (LCA): Staðallinn byggir á ISO 14040 og ISO 14044 staðlunum um lífsferilsgreiningu og leggur áherslu á að reikna kolefnisfótspor út frá heildarlíftíma vöru.

 • Mæling og skráning: Veitir leiðbeiningar um hvernig eigi að mæla og skrá kolefnisfótspor með tilliti til allrar GHG losunar og fjarlægingar sem tengist framleiðslu, notkun og förgun vöru.

 • Gagnsæi og staðfesting: Kveður á um kröfur um að upplýsingagjöf um kolefnisfótspor sé gagnsæ, nákvæm og sannprófuð af óháðum aðilum til að tryggja áreiðanleika.

 • Áreiðanleiki gagna: Áhersla á að nota traust gögn og viðurkenndar reikniaðferðir til að tryggja að niðurstöður um kolefnisfótspor séu réttmætar og samanburðarhæfar.
 • Samskipti: Veitir leiðbeiningar um hvernig eigi að miðla upplýsingum um kolefnisfótspor vöru á skýran og gagnsæjan hátt til neytenda og annarra hagsmunaaðila.

ISO 14067 er mikilvægur staðall fyrir fyrirtæki sem vilja mæla, draga úr og miðla kolefnisfótspori vara sinna á kerfisbundinn hátt. Með því að fylgja staðlinum geta fyrirtæki sýnt fram á ábyrgð sína í loftslagsmálum, stuðlað að sjálfbærni og aukið traust hjá neytendum og öðrum hagsmunaaðilum.

ÍST EN ISO 50001 - Orkustjórnunarkerfi

ÍST EN ISO 50001 er alþjóðlegur staðall sem veitir leiðbeiningar fyrir þróun, innleiðingu og viðhald orkustjórnunarkerfa (EnMS). Markmið staðalsins er að hjálpa fyrirtækjum og stofnunum að bæta orkunýtni sína, draga úr orkunotkun og minnka umhverfisáhrif.

Helstu atriði ÍST EN ISO 50001:

 • Kerfisbundin nálgun: Staðallinn veitir ramma fyrir fyrirtæki til að koma á kerfisbundinni nálgun við stjórnun orkumála, sem felur í sér stöðugar umbætur á orkunýtni.

 • Stöðug umbótahringrás: Byggir á PDCA (Plan-Do-Check-Act) hringrásinni, sem tryggir stöðugar umbætur í orkustjórnun.

 • Markmið og mælikvarðar: Áhersla er lögð á að setja skýr markmið og mælikvarða fyrir orkunotkun, sem og að fylgjast reglulega með og greina árangur.

 • Aukin orkunýtni: Hjálpar fyrirtækjum að bera kennsl á tækifæri til að bæta orkunýtni og draga úr orkunotkun í öllum þáttum starfseminnar.

 • Ábyrgð og þátttaka: Skilgreinir hlutverk og ábyrgð stjórnenda og starfsmanna í orkustjórnun og hvetur til þátttöku allra starfsmanna í orkustjórnunarkerfinu.

 • Samskipti og skýrslugerð: Veitir leiðbeiningar um hvernig eigi að miðla upplýsingum um orkustjórnun og árangur innan fyrirtækisins og til ytri aðila.

ÍST EN ISO 50001 er mikilvægur staðall fyrir fyrirtæki sem vilja bæta orkunýtingu, draga úr kostnaði og minnka kolefnisfótspor sitt. Með því að innleiða ISO 50001 geta fyrirtæki sýnt fram á skuldbindingu sína til sjálfbærrar þróunar og aukið samkeppnishæfni sína á markaði.

Samfélag

Samfélagsþáttur (Social) í ESG skýrslugerð snýst um hvernig fyrirtæki hafa áhrif á og eiga í samskiptum við samfélagið í heild sinni. Þetta felur í sér viðfangsefni eins og mannréttindi, vinnuskilyrði, heilsu og öryggi starfsfólks, jafnrétti, fjölbreytni og samfélagsþátttöku. Fyrirtæki sem leggja áherslu á samfélagsábyrgð leitast við að skapa jákvæð áhrif fyrir starfsmenn sína, viðskiptavini, birgja og samfélagið þar sem þau starfa.

Markmið samfélagsþáttarins í ESG skýrslugerð er að veita hagsmunaaðilum skýra og nákvæma mynd af því hvernig fyrirtækið stuðlar að jákvæðri samfélagsþróun og hvernig það bregst við samfélagslegum áskorunum. Með því að leggja áherslu á samfélagslega ábyrgð geta fyrirtæki ekki aðeins byggt upp betra orðspor heldur einnig stuðlað að langvarandi velgengni og sjálfbærni. Í þessum kafla verður helstu stöðlum tengt samfélagi og samfélagsábyrgð gerð skil. 

ÍST EN ISO 26000 - Leiðbeiningar um samfélagsábyrgð

ÍST EN ISO 26000 samfélagsábyrgð er alþjóðlegur staðall sem veitir leiðbeiningar um samfélagslega ábyrgð fyrir fyrirtæki og stofnanir. Hann var gefinn út af ISO árið 2010 og er ekki ætlað að vera vottaður staðall heldur til að hjálpa fyrirtækjum að samþætta samfélagslega ábyrgð í starfsemi sína.

ISO 26000 fjallar um sjö lykilsvið:

 • Stjórnarhætti: Leiðir til að tryggja siðferðilega og gegnsæja stjórnun.

 • Mannréttindi: Verndun og stuðningur við alþjóðleg mannréttindi.

 • Vinnumál: Bætt vinnuskilyrði og sanngjörn meðferð starfsfólks.

 • Umhverfi: Minnkun neikvæðra umhverfisáhrifa og stuðningur við umhverfisvernd.

 • Heiðarleiki í viðskiptum: Að berjast gegn spillingu og hvetja til heiðarlegrar viðskiptahátta.

 • Neytendamál: Verndun hagsmuna og réttinda neytenda.

 • Samfélagsþátttaka og þróun: Að stuðla að jákvæðum áhrifum á samfélagið og að taka virkan þátt í samfélagsþróun.

Þessi staðall hjálpar fyrirtækjum að átta sig á og bæta samfélagsleg áhrif sín, um leið og hann styður við sjálfbæra þróun. Þessi staðall er til í íslenskri þýðingu. 

ÍST EN ISO 45001 - Heilbrigði og öryggi á vinnustað

ÍST EN ISO 45001 er alþjóðlegur staðall sem setur fram kröfur og veitir leiðbeiningar um stjórnun heilbrigðis og öryggis á vinnustað. Hannaður til að hjálpa fyrirtækjum að skapa öruggari og heilbrigðari vinnuaðstæður.

Meginmarkmið ÍST EN ISO 45001 eru:

 • Bætt öryggi: Að draga úr áhættu og koma í veg fyrir slys og heilsutjón á vinnustað.

 • Heilbrigði starfsmanna: Að stuðla að betri heilsu og vellíðan starfsfólks.

 • Áhættustjórnun: Að innleiða kerfisbundnar aðferðir til að greina, meta og stjórna áhættu á vinnustað.

 • Löggilding og reglufylgni: Að tryggja að fyrirtæki fylgi öllum viðeigandi lögum og reglum um vinnuvernd.

 • Samfella í rekstri: Að auka viðbúnað og mótvægisaðgerðir til að bregðast við óvæntum atvikum sem geta haft áhrif á öryggi og heilbrigði starfsmanna.

ÍST EN ISO 45001 staðallinn býður upp á sveigjanlegt rammasett sem hægt er að aðlaga að þörfum hvers fyrirtækis, óháð stærð, tegund eða atvinnugrein. Með innleiðingu staðalsins geta fyrirtæki sýnt fram á skuldbindingu sína til að vernda og efla heilsu og öryggi starfsmanna sinna, sem getur einnig bætt starfsánægju og framleiðni. Þessi staðall er til í íslenskri þýðingu. 

ÍST EN ISO 9001 - Gæðastjórnun

ÍST EN ISO 9001 er alþjóðlegur staðall fyrir gæðastjórnunarkerfi. Hann veitir fyrirtækjum ramma til að tryggja stöðug gæði í vöru og þjónustu, bæta ánægju viðskiptavina og auka skilvirkni í rekstri.

Helstu atriði ÍST EN ISO 9001 staðalsins eru:

 • Áhersla á viðskiptavini: Að skilja og uppfylla þarfir og væntingar viðskiptavina.

 • Forysta: Að efla forystu og stefnumótun innan fyrirtækisins til að stuðla að þátttöku og skuldbindingu starfsmanna.

 • Þátttaka starfsmanna: Að nýta þekkingu og hæfni starfsmanna til að bæta gæði.

 • Ferlastjórnun: Að huga að öllum ferlum innan fyrirtækisins og tryggja að þeir séu skilvirkir og árangursríkir.

 • Stöðug umbót: Að hafa stöðugar umbætur sem leiðarljós til að bæta gæði, auka ánægju viðskiptavina og hagræða í rekstri.

 • Ákvörðunartaka byggð á gögnum: Að taka ákvarðanir byggðar á greiningu gagna og staðreynda.

 • Samskipti og samband við birgja: Að byggja upp sterk og gagnleg tengsl við birgja til að bæta gæði og tryggja samfellu í rekstri.

ÍST EN ISO 9001 er víða viðurkenndur staðall sem hjálpar fyrirtækjum að bæta ferla sína, auka framleiðni og tryggja að vörur og þjónusta uppfylli kröfur viðskiptavina. Með vottun samkvæmt þessum staðli geta fyrirtæki sýnt fram á skuldbindingu sína til gæða og stöðugra umbóta, sem getur aukið traust og viðskiptatækifæri. Staðallinn er til í íslenskri þýðingu.

ISO 45003 - Sálræn heilsa og öryggi á vinnustað

ISO 45003 er alþjóðlegur staðall sem setur fram leiðbeiningar um stjórnun sálræns öryggis og heilbrigðis á vinnustað. Hannaður til að hjálpa fyrirtækjum að bera kennsl á, stjórna og draga úr áhættu sem tengist sálrænu öryggi og heilbrigði starfsfólks.

Helstu atriði ISO 45003 staðalsins eru:

 • Greining á sálrænum áhættuþáttum: Að bera kennsl á þætti á vinnustað sem geta haft neikvæð áhrif á sálræna heilsu starfsmanna, svo sem streitu, álag, einelti og áreitni.

 • Stjórnun sálrænnar áhættu: Að þróa og innleiða aðgerðir til að draga úr eða útrýma sálrænni áhættu á vinnustað.

 • Vinnustaðarmenning: Að stuðla að jákvæðri vinnustaðarmenningu sem styður við andlega vellíðan og eflir samheldni og samvinnu meðal starfsmanna.

 • Fræðsla og þjálfun: Að veita starfsmönnum og stjórnendum fræðslu og þjálfun til að þekkja og bregðast við sálrænum áhættuþáttum.

 • Stuðningskerfi: Að setja upp stuðningskerfi, svo sem ráðgjöf og aðstoð fyrir starfsmenn sem þurfa á því að halda.

 • Stöðugar umbætur: Að fylgjast með og meta árangur aðgerða til að bæta sálræna heilsu og öryggi og aðlaga þær eftir þörfum.

Með því að innleiða ISO 45003 geta fyrirtæki stuðlað að betri andlegri heilsu starfsmanna sinna, sem leiðir til aukinnar starfsánægju, minni fjarveru vegna veikinda og aukinnar framleiðni. Þetta sýnir einnig skuldbindingu fyrirtækisins til að tryggja heildarvelferð starfsmanna sinna og skapa öruggt og heilbrigt vinnuumhverfi.

ISO 30414 - Mannauðsstjórnun

ISO 30414 er alþjóðlegur staðall sem veitir leiðbeiningar um mannauðsstjórnun og mælifræðileg atriði tengd mannauði. Hannaður til að hjálpa fyrirtækjum að meta og bæta stjórnun mannauðs, sem er lykilþáttur í rekstri og árangri þeirra.

Helstu atriði ISO 30414 staðalsins eru:

 • Mælikvarðar á mannauði: Að þróa og nota mælikvarða til að meta frammistöðu og virkni mannauðs, svo sem starfsmannaveltu, þjálfun og þróun, starfsánægju og framleiðni.

 • Upplýsingagjöf: Að tryggja skýra og gagnsæja upplýsingagjöf um mannauðstengda þætti til hagsmunaaðila, svo sem stjórnenda, starfsmanna og fjárfesta.

 • Áhrif mannauðs á árangur: Að greina hvernig mannauður hefur áhrif á heildarárangur fyrirtækisins og hvernig mannauðsstjórnun getur stuðlað að bættum árangri.

 • Þróun starfsmanna: Að stuðla að stöðugri þróun og þjálfun starfsmanna til að auka hæfni þeirra og tryggja að þeir geti mætt breyttum kröfum og áskorunum.

 • Stjórnun starfsmannaveltu: Að greina og taka á orsökum starfsmannaveltu til að halda í hæft starfsfólk og bæta stöðugleika í rekstri.

 • Árangursmat: Að innleiða kerfi til að meta árangur starfsmanna á hlutlægan og réttlátan hátt, sem styður við frammistöðu og þróun.

ISO 30414 staðallinn hjálpar fyrirtækjum að samþætta mannauðsstjórnun við aðra þætti í rekstri sínum og stuðlar að betri nýtingu mannauðs, aukinni starfsánægju og framleiðni. Með því að fylgja þessum staðli geta fyrirtæki sýnt fram á skuldbindingu sína til að styðja við og þróa mannauð sinn, sem er lykilatriði í að ná langvarandi árangri.

ISO 10002 - Ánægja viðskiptavina

ISO 10002 er alþjóðlegur staðall sem veitir leiðbeiningar um stjórnun kvörtunarferla og meðhöndlun kvörtunarmála viðskiptavina. Hannaður til að hjálpa fyrirtækjum að bæta þjónustu sína og auka ánægju viðskiptavina.

Helstu atriði ISO 10002 staðalsins eru:

 • Skýrt kvörtunarferli: Að þróa og innleiða formlegt og aðgengilegt ferli fyrir viðskiptavini til að leggja fram kvartanir.

 • Sanngirni og gegnsæi: Að tryggja að kvartanir séu meðhöndlaðar á sanngjarnan og gegnsæjan hátt, þannig að viðskiptavinir fái skýr og rökstudd svör.

 • Ábyrgð og úrbætur: Að setja upp kerfi til að taka við og fylgja eftir kvörtunum, tryggja að þær séu leystar á fullnægjandi hátt og nota niðurstöður til að bæta ferla og þjónustu.

 • Starfsþjálfun: Að þjálfa starfsfólk í að taka á móti, meðhöndla og leysa úr kvörtunum á faglegan hátt.

 • Endurgjöf viðskiptavina: Að nota kvartanir sem tækifæri til að safna dýrmætri endurgjöf frá viðskiptavinum og nýta hana til stöðugra umbóta.

 • Fylgni og endurskoðun: Að fylgjast reglulega með og endurskoða kvörtunarferlið til að tryggja að það sé árangursríkt og uppfylli þarfir viðskiptavina.

ISO 10002 staðallinn hjálpar fyrirtækjum að bregðast við kvörtunum á kerfisbundinn og faglegan hátt, sem eykur traust og ánægju viðskiptavina. Með því að fylgja þessum staðli geta fyrirtæki sýnt fram á skuldbindingu sína til að hlusta á viðskiptavini sína, bæta þjónustu sína og skapa sterkari og jákvæðari tengsl við þá.

ISO 10018 - Leiðbeiningar um samskipti við fólk innan gæðastjórnunarkerfis

ISO 10018 er alþjóðlegur staðall sem veitir leiðbeiningar um stjórnun mannauðs og samskipti við fólk innan gæðastjórnunarkerfis. Hannaður til að hjálpa fyrirtækjum að hámarka þátttöku og virkni starfsmanna til að bæta gæði og árangur í starfsemi sinni.

Helstu atriði ISO 10018 staðalsins eru:

 • Starfsþátttaka: Að stuðla að virkri þátttöku starfsmanna í gæðastjórnunarkerfinu til að nýta þekkingu og hæfni þeirra til að bæta ferla og gæði.

 • Fræðsla og þjálfun: Að veita starfsmönnum viðeigandi fræðslu og þjálfun til að þeir geti tekið virkan þátt í og stutt við gæðastjórnunarkerfið
  .
 • Samskipti og upplýsingagjöf: Að tryggja skýr og árangursrík samskipti innan fyrirtækisins, þannig að allir starfsmenn séu upplýstir um markmið, stefnu og ferla sem tengjast gæðastjórnun.

 • Hvatning og umbun: Að þróa kerfi til að hvetja starfsmenn til að taka þátt í umbótum og verðlauna þá fyrir framlag sitt til að bæta gæði.

 • Stjórnun mannauðs: Að setja upp ferla til að stjórna og þróa mannauð þannig að hann stuðli að árangri og gæðum innan fyrirtækisins.

 • Gæðamenning: Að efla gæðamenningu þar sem allir starfsmenn skilja mikilvægi gæða og leggja sitt af mörkum til að viðhalda og bæta þau.

ISO 10018 staðallinn hjálpar fyrirtækjum að hámarka þátttöku starfsmanna í gæðastjórnun, sem leiðir til aukinnar ánægju viðskiptavina, bættra ferla og aukinnar samkeppnishæfni. Með því að innleiða þessa staðla geta fyrirtæki skapað vinnuumhverfi þar sem gæði og stöðugar umbætur eru í fyrirrúmi.

ISO 22395 - Öryggi og þrautseigja

ISO 22395 er alþjóðlegur staðall sem veitir leiðbeiningar um stuðning við samfélög við neyðarástand. Hannaður til að hjálpa samfélögum að undirbúa sig fyrir, bregðast við og jafna sig eftir neyðarástand á árangursríkan hátt.

Helstu atriði ISO 22395 staðalsins eru:

 • Samfélagsundirbúningur: Að stuðla að því að samfélög séu betur undirbúin fyrir neyðarástand með því að þróa áætlanir og ferla sem taka mið af þörfum allra samfélagsmeðlima.

 • Samvinna og samhæfing: Að efla samstarf milli samfélagsins, stofnana og fyrirtækja til að tryggja samhæfð viðbrögð og úrræði við neyðarástandi.

 • Stuðningur við viðkvæma hópa: Að leggja sérstaka áherslu á að vernda og styðja við viðkvæma hópa innan samfélagsins, eins og börn, aldraða og fatlaða.

 • Upplýsingagjöf: Að tryggja að upplýsingar séu miðlaðar á skýran og skiljanlegan hátt til allra samfélagsmeðlima, bæði fyrir og eftir neyðarástand.

 • Þjálfun og æfingar: Að veita þjálfun og skipuleggja æfingar fyrir samfélagsmeðlimi til að auka viðbúnað þeirra og getu til að bregðast við neyðarástandi.

 • Enduruppbygging og bataferli: Að þróa ferla til að styðja við enduruppbyggingu og bataferli samfélagsins eftir að neyðarástandi lýkur, með áherslu á sjálfbærni og þrautseigju.

ISO 22395 staðallinn hjálpar samfélögum að byggja upp viðnámsþrótt og þrautseigju, sem eykur öryggi og minnkar neikvæð áhrif neyðarástands. Með því að fylgja þessum staðli geta samfélög betur verndað íbúa sína, stuðlað að hraðari bata og tryggt stöðugleika og velferð til framtíðar.

Stjórnhættir

Stjórnhættir (Governance) eru hornsteinn í ESG skýrslugerð, þar sem þeir tryggja að fyrirtæki starfi með ábyrgum og gagnsæjum hætti. Til að aðstoða fyrirtæki við að innleiða árangursríka stjórnarhætti hafa verið þróaðir ýmsir alþjóðlegir staðlar. Þessir staðlar veita fyrirtækjum leiðbeiningar um bestu starfsvenjur og skapa ramma sem hjálpar þeim að uppfylla lögbundnar kröfur og samfélagslegar væntingar. Með því að fylgja þessum stöðlum geta fyrirtæki ekki aðeins bætt innri ferla sína heldur einnig byggt upp traust meðal hagsmunaaðila og stuðlað að sjálfbærum árangri. Í þessum kafla verður farið yfir helstu staðla sem stuðla að góðum stjórnarháttum í ESG skýrslugerð og hvernig þeir geta nýst fyrirtækjum til að bæta stjórnun, gagnsæi og ábyrgð í rekstri sínum.

ISO 31000 - Áhættustjórnun

ISO 31000 er alþjóðlegur staðall sem veitir leiðbeiningar um áhættustjórnun. Hannaður til að hjálpa fyrirtækjum og stofnunum að bera kennsl á, meta og stjórna áhættu á kerfisbundinn og áhrifaríkan hátt.

Helstu atriði ISO 31000 staðalsins eru:

 • Rammi fyrir áhættustjórnun: Að setja upp kerfisbundið ferli sem samþættir áhættustjórnun við stefnumótun, ákvarðanatöku og daglega starfsemi fyrirtækisins.

 • Áhættugreining: Að bera kennsl á og meta áhættu sem getur haft áhrif á markmið og rekstur fyrirtækisins, hvort sem það eru innri eða ytri þættir.

 • Áhættumatið: Að nota greiningaraðferðir til að meta líkurnar á og afleiðingar áhættu, og að forgangsraða áhættu í samræmi við mikilvægi hennar.

 • Stjórnun og mótvægisaðgerðir: Að þróa og innleiða aðgerðir til að draga úr, deila, samþykkja eða forðast áhættu, þannig að hún sé innan ásættanlegra marka.

 • Eftirlit og endurskoðun: Að fylgjast stöðugt með og endurskoða áhættustjórnunarkerfið til að tryggja að það sé árangursríkt og taki mið af breyttum aðstæðum og nýjum upplýsingum.

 • Samskipti og upplýsingagjöf: Að tryggja að upplýsingar um áhættu og áhættustjórnun séu miðlaðar á skýran og gagnsæjan hátt til allra viðeigandi hagsmunaaðila.

ISO 31000 staðallinn hjálpar fyrirtækjum að skapa traust og öflugt áhættustjórnunarkerfi sem eykur getu þeirra til að ná markmiðum sínum, vernda eignir og bæta ákvarðanatöku. Með því að fylgja þessum staðli geta fyrirtæki dregið úr óvissu, aukið öryggi og tryggt stöðugan og sjálfbæran rekstur.

ISO 37001 - Stjórnkerfi gegn mútum

ISO 37001 er alþjóðlegur staðall sem setur fram kröfur og leiðbeiningar um innleiðingu stjórnkerfa gegn mútum. Hannaður til að hjálpa fyrirtækjum að koma í veg fyrir, greina og bregðast við mútum, hvort sem þær koma frá innan eða utan fyrirtækisins.

Helstu atriði ISO 37001 staðalsins eru:

 • Stefnumótun og skuldbinding: Að þróa og innleiða skýra stefnu gegn mútum og tryggja að æðstu stjórnendur séu skuldbundnir til að framfylgja henni.

 • Áhættugreining og eftirlit: Að framkvæma reglulegar áhættugreiningar til að bera kennsl á hugsanlega áhættuþætti varðandi mútur og setja upp viðeigandi eftirlitskerfi.

 • Ferlar og verklagsreglur: Að koma á fót ferlum og verklagsreglum sem miða að því að koma í veg fyrir og greina mútur, þar með talið verklag fyrir fjárveitingar, gjafir og gestrisni.

 • Þjálfun og vitundarvakning: Að veita starfsmönnum þjálfun og fræðslu til að þeir séu meðvitaðir um áhættu mútna og þekki verklag til að koma í veg fyrir þær.

 • Rannsóknir og viðbrögð: Að setja upp ferli til að rannsaka grun um mútur og bregðast við þeim á viðeigandi hátt, þar með talið að tilkynna viðeigandi yfirvöldum ef þörf krefur.

 • Stöðug umbót: Að fylgjast með og endurskoða stjórnkerfi gegn mútum reglulega til að tryggja að það sé árangursríkt og taki mið af nýjum áhættuþáttum og breyttum aðstæðum.

ISO 37001 staðallinn hjálpar fyrirtækjum að sýna fram á skuldbindingu sína til að starfa heiðarlega og siðferðilega, sem styrkir orðspor þeirra og eykur traust hagsmunaaðila. Með því að innleiða og fylgja þessum staðli geta fyrirtæki dregið úr áhættu mútna og stuðlað að heiðarlegri viðskiptaháttum.

ISO 37002 - Stjórnkerfi fyrir uppljóstranir

ISO 37002 er alþjóðlegur staðall sem veitir leiðbeiningar um stjórnun uppljóstrunarkerfa innan fyrirtækja og stofnana. Hannaður til að hjálpa fyrirtækjum að setja upp áhrifaríkt og áreiðanlegt kerfi til að taka á móti, meðhöndla og bregðast við uppljóstrunum á siðferðislegan og ábyrgðan hátt.

Helstu atriði ISO 37002 staðalsins eru:

 • Stefnumótun og skuldbinding: Að þróa og innleiða stefnu um uppljóstranir sem tryggir trúnað, vernd uppljóstrara og stuðning við þá sem koma fram með upplýsingar.

 • Uppljóstrunarkerfi: Að setja upp kerfi sem auðveldar starfsmönnum og öðrum hagsmunaaðilum að tilkynna um grun um ólögmæta eða ósiðlega hegðun, með skýrum ferlum fyrir móttöku og meðhöndlun uppljóstrana.

 • Rannsóknir og viðbrögð: Að tryggja að allar uppljóstranir séu rannsakaðar á hlutlægan og faglegan hátt, og að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar til að bregðast við þeim upplýsingum sem fram koma.

 • Vernd uppljóstrara: Að tryggja að þeir sem koma fram með uppljóstranir njóti verndar gegn hefndum eða öðrum neikvæðum afleiðingum vegna uppljóstrana.

 • Fræðsla og þjálfun: Að veita starfsmönnum fræðslu og þjálfun um mikilvægi uppljóstrana og ferla sem tengjast þeim, til að auka vitund og stuðning innan fyrirtækisins.

 • Stöðug umbót: Að fylgjast með og endurskoða uppljóstrunarkerfið reglulega til að tryggja að það sé árangursríkt og taki mið af nýjum upplýsingum og breyttum aðstæðum.

ISO 37002 staðallinn hjálpar fyrirtækjum að skapa öruggt og traust umhverfi þar sem hægt er að tilkynna um misferli, sem eykur heiðarleika og traust innan fyrirtækisins og gagnvart hagsmunaaðilum. Með því að fylgja þessum staðli geta fyrirtæki tryggt að uppljóstranir séu meðhöndlaðar á sanngjarnan og skilvirkan hátt, sem stuðlar að bættum stjórnarháttum og siðferðilegri hegðun.

ÍST EN ISO/IEC 27001 - Upplýsingaöryggi

ÍST EN ISO/IEC 27001 er alþjóðlegur staðall sem veitir leiðbeiningar um stjórnun upplýsingaöryggis. Hannaður til að hjálpa fyrirtækjum að vernda upplýsingar sínar gegn öryggisógnum og tryggja trúnað, réttleika og tiltækileika gagna.

Helstu atriði ÍST EN ISO/IEC 27001 staðalsins eru:

 • Stjórnunarkerfi fyrir upplýsingaöryggi (ISMS): Að setja upp kerfisbundið ferli til að stjórna upplýsingaöryggi, sem felur í sér stefnu, skipulag og stjórnunaraðgerðir.

 • Áhættugreining: Að bera kennsl á og meta öryggisáhættu sem getur haft áhrif á upplýsingar fyrirtækisins, og að þróa viðeigandi mótvægisaðgerðir.

 • Stjórnunar- og skipulagsráðstafanir: Að innleiða stjórnunar- og skipulagsráðstafanir sem tryggja að upplýsingaöryggi sé viðhaldið í öllum þáttum rekstrarins.

 • Viðbrögð við öryggisatvikum: Að koma á ferlum til að greina, bregðast við og endurheimta eftir öryggisatvik, til að draga úr áhrifum þeirra og koma í veg fyrir endurtekningu.

 • Fræðsla og vitundarvakning: Að fræða starfsmenn um mikilvægi upplýsingaöryggis og tryggja að þeir séu meðvitaðir um stefnur og verklagsreglur tengdar öryggi.

 • Eftirlit og endurskoðun: Að fylgjast með og endurskoða upplýsingaöryggisstjórnunarkerfið reglulega til að tryggja að það sé árangursríkt og taki mið af nýjum ógnum og þróun í umhverfinu.

ÍST EN ISO/IEC 27001 staðallinn hjálpar fyrirtækjum að vernda viðkvæmar upplýsingar, uppfylla lögbundnar kröfur og auka traust viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila. Með því að innleiða þennan staðal geta fyrirtæki sýnt fram á skuldbindingu sína til upplýsingaöryggis og lágmarkað áhættu tengda gagnaleka og öryggisbrota. Staðallinn er til í íslenskri þýðingu. 

ÍST EN ISO/IEC 27701 - Öryggisaðferðir

ÍST EN ISO/IEC 27701 er alþjóðlegur staðall sem veitir leiðbeiningar um stjórnun persónuverndarupplýsinga innan upplýsingaöryggisstjórnunarkerfa. Hannaður til að hjálpa fyrirtækjum að uppfylla kröfur um persónuvernd og tryggja öryggi persónuupplýsinga.

Helstu atriði ISO/IEC 27701 staðalsins eru:

 • Persónuverndarstjórnunarkerfi (PIMS): Að útvíkka ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002 staðlana til að ná til persónuverndarupplýsinga, með því að innleiða viðeigandi stjórnkerfi fyrir persónuvernd.

 • Áhættugreining persónuupplýsinga: Að bera kennsl á og meta áhættu sem tengist vinnslu persónuupplýsinga og þróa mótvægisaðgerðir til að stjórna þeirri áhættu.

 • Stjórnunar- og skipulagsráðstafanir: Að setja upp og viðhalda ráðstöfunum sem tryggja að vinnsla persónuupplýsinga fari fram á öruggan og lögmætan hátt.

 • Verndun réttinda einstaklinga: Að tryggja að réttindi einstaklinga varðandi persónuupplýsingar þeirra séu virt, þar á meðal réttur til aðgangs, leiðréttingar og eyðingar.

 • Samþætting við lög og reglur: Að uppfylla kröfur um persónuvernd samkvæmt viðeigandi lögum og reglum, eins og GDPR í Evrópusambandinu.

 • Fræðsla og vitundarvakning: Að fræða starfsmenn um mikilvægi persónuverndar og öryggis persónuupplýsinga og tryggja að þeir séu meðvitaðir um stefnur og verklagsreglur tengdar persónuvernd.

 • Eftirlit og endurskoðun: Að fylgjast með og endurskoða persónuverndarstjórnunarkerfið reglulega til að tryggja að það sé árangursríkt og taki mið af nýjum ógnum og breytingum í umhverfinu.

ÍST EN ISO/IEC 27701 staðallinn hjálpar fyrirtækjum að bæta persónuvernd og öryggi persónuupplýsinga, auka traust viðskiptavina og uppfylla lögbundnar kröfur um persónuvernd. Með því að innleiða þennan staðal geta fyrirtæki sýnt fram á skuldbindingu sína til verndar persónuupplýsinga og lágmarkað áhættu tengda persónuverndarbrotum.

ÍST EN ISO 22301 - Öryggi og þrautseigja - Kerfi til að stjórna samfellu í rekstri

ÍST EN ISO 22301 er alþjóðlegur staðall sem veitir leiðbeiningar um stjórnun samfellu í rekstri. Hannaður til að hjálpa fyrirtækjum að undirbúa sig fyrir, bregðast við og jafna sig eftir truflanir í rekstri.

Helstu atriði ÍST EN ISO 22301 staðalsins eru:

 • Samfelld stjórnunarkerfi (BCMS): Að þróa og innleiða kerfi til að stjórna samfellu í rekstri, sem felur í sér stefnu, markmið, ferla og auðlindir til að tryggja viðvarandi starfsemi við truflanir.

 • Áhættugreining og áhrifaþjálfun: Að bera kennsl á hugsanlegar truflanir sem gætu haft áhrif á reksturinn og meta áhrif þeirra, ásamt því að þróa viðeigandi mótvægisaðgerðir.

 • Viðbúnaðar- og viðbragðsáætlanir: Að setja upp áætlanir til að bregðast við neyðarástandi eða truflunum, með skýrum ferlum til að halda starfsemi gangandi eða endurheimta hana eins fljótt og auðið er.

 • Prófanir og æfingar: Að framkvæma reglulegar prófanir og æfingar á viðbúnaðar- og viðbragðsáætlunum til að tryggja að þær séu árangursríkar og uppfylli þarfir fyrirtækisins.

 • Þjálfun og fræðsla: Að veita starfsmönnum fræðslu og þjálfun um stjórnun samfellu í rekstri, til að auka vitund og viðbúnað innan fyrirtækisins.

 • Eftirlit og endurskoðun: Að fylgjast með og endurskoða kerfið til að tryggja að það sé árangursríkt og taki mið af nýjum ógnum, tækifærum og breyttum aðstæðum.

 • Stöðugar umbætur: Að innleiða ferli til stöðugra umbóta á stjórnunarkerfinu til að bæta viðbragðsgetu og þrautseigju fyrirtækisins.

ÍST EN ISO 22301 staðallinn hjálpar fyrirtækjum að tryggja rekstrarsamfellu og þrautseigju, sem eykur getu þeirra til að standast truflanir og lágmarka neikvæð áhrif á starfsemi. Með því að fylgja þessum staðli geta fyrirtæki sýnt fram á skuldbindingu sína til öryggis og stöðugleika, sem getur aukið traust hagsmunaaðila og samkeppnishæfni.

ISO 37302 - Kerfi til að stjórna reglufylgni

ISO 37301 er alþjóðlegur staðall sem veitir leiðbeiningar um innleiðingu og stjórnun kerfa fyrir reglufylgni innan fyrirtækja og stofnana. Hannaður til að aðstoða fyrirtæki við að tryggja að starfsemi þeirra samræmist viðeigandi lögum, reglum og siðferðisviðmiðum.

Helstu atriði ISO 37301 staðalsins eru:

 • Stjórnkerfi fyrir reglufylgni (CMS): Að þróa, innleiða og viðhalda stjórnkerfi sem tryggir að fyrirtækið fylgi öllum viðeigandi lögum, reglum og innri stefnum.

 • Stjórnunar- og ábyrgðarkerfi: Að skilgreina hlutverk og ábyrgð innan fyrirtækisins til að tryggja árangursríka stjórnun reglufylgni.

 • Áhættugreining og mat: Að framkvæma reglulegar áhættugreiningar til að bera kennsl á og meta reglufylgnisáhættu og setja upp viðeigandi mótvægisaðgerðir.

 • Menning reglufylgni: Að stuðla að menningu reglufylgni innan fyrirtækisins þar sem siðferði og heiðarleiki eru í fyrirrúmi og reglufylgni er samþætt í daglegri starfsemi.

 • Eftirlit og endurskoðun: Að setja upp ferla til að fylgjast með, mæla og endurskoða reglufylgnikerfið til að tryggja að það sé árangursríkt og taki mið af nýjum lagalegum kröfum og viðmiðum.

 • Viðbrögð við brotum: Að þróa verklagsreglur til að bregðast við brotum á reglufylgni, þar með talið að rannsaka grun um brot og grípa til viðeigandi ráðstafana.

 • Þjálfun og fræðsla: Að veita starfsmönnum fræðslu og þjálfun til að auka vitund um reglufylgni og tryggja að þeir séu meðvitaðir um skyldur sínar og hlutverk.

ISO 37301 staðallinn hjálpar fyrirtækjum að tryggja að starfsemi þeirra sé í samræmi við lög og reglur, sem dregur úr áhættu tengdri lagalegum afleiðingum og eykur traust hagsmunaaðila. Með því að fylgja þessum staðli geta fyrirtæki sýnt fram á skuldbindingu sína til reglufylgni og siðferðislegrar hegðunar, sem stuðlar að bættri stjórnun og sjálfbærum árangri.

Ýmislegt annað gagnlegt og væntanlegt

ISO 20121 - Sjálfbærni í viðburðastjórnun

ISO 20121 er alþjóðlegur staðall sem veitir leiðbeiningar um sjálfbæra stjórnun viðburða. Hannaður til að hjálpa viðburðastjórum og -skipuleggjendum að draga úr neikvæðum umhverfislegum, félagslegum og efnahagslegum áhrifum viðburða.

Helstu atriði ISO 20121 staðalsins eru:

 • Sjálfbærnistjórnunarkerfi (SMS): Að þróa og innleiða kerfisbundið ferli til að stjórna sjálfbærni í öllum þáttum viðburðastjórnunar, frá skipulagningu til framkvæmdar og eftirmats.

 • Áhættugreining og stefnumótun: Að greina og meta áhættu og tækifæri tengd sjálfbærni í viðburðum og setja fram stefnu og markmið til að takast á við þau.
 • Hagsmunaaðilar: Að virkja og taka tillit til sjónarmiða hagsmunaaðila, svo sem þátttakenda, birgja, samfélaga og viðskiptavina, til að stuðla að jákvæðum áhrifum viðburða.

 • Umhverfisleg áhrif: Að greina og draga úr umhverfisáhrifum atburða, svo sem losun gróðurhúsalofttegunda, úrgangi og orkunotkun.

 • Félagsleg áhrif: Að stuðla að félagslegri ábyrgð í viðburðastjórnun með því að tryggja sanngjörn vinnuskilyrði, öryggi og vellíðan allra þátttakenda og starfsmanna.

 • Efnahagsleg áhrif: Að auka efnahagslega sjálfbærni atburða með því að hagræða í rekstri og stuðla að staðbundinni atvinnu og viðskiptum.

 • Fræðsla og þjálfun: Að veita þjálfun og fræðslu til starfsmanna og samstarfsaðila um mikilvægi sjálfbærni og hvernig hún er samþætt í viðburðastjórnun.

 • Eftirlit og endurbætur: Að fylgjast með árangri sjálfbærnistjórnunarkerfisins og innleiða stöðugar umbætur til að auka sjálfbærni í framtíðar viðburðum.

ISO 20121 staðallinn hjálpar fyrirtækjum og skipuleggjendum að sýna fram á skuldbindingu sína til sjálfbærni, sem getur aukið orðspor þeirra og traust meðal hagsmunaaðila. Með því að fylgja þessum staðli geta atburðir orðið meira sjálfbærir og haft jákvæðari áhrif á umhverfið, samfélagið og efnahaginn.

ISO 20400 - Sjálfbær innkaup

ISO 20400 er alþjóðlegur staðall sem veitir leiðbeiningar um sjálfbær innkaup. Hannaður til að hjálpa fyrirtækjum að samþætta sjálfbærni í innkaupaferli sínu, sem stuðlar að umhverfislegum, félagslegum og efnahagslegum ávinningi.

Helstu atriði ISO 20400 staðalsins eru:

 • Stefnumótun og stjórnkerfi: Að þróa og innleiða stefnu fyrir sjálfbær innkaup sem er samhæfð heildarstefnu fyrirtækisins og tryggja að stjórnkerfi fyrir innkaup taki mið af sjálfbærni.

 • Áhættugreining og tækifæri: Að bera kennsl á og meta áhættu og tækifæri tengd sjálfbærni í innkaupum, og þróa mótvægisaðgerðir til að draga úr áhættu og nýta tækifæri.

 • Samvinna við birgja: Að efla samvinnu við birgja til að tryggja að þeir uppfylli kröfur um sjálfbærni, og að vinna með þeim að stöðugum umbótum á sjálfbærniframmistöðu.

 • Umhverfislegir þættir: Að taka tillit til umhverfislegra þátta í innkaupaferlinu, eins og að velja vörur og þjónustu sem hafa minni neikvæð umhverfisáhrif og stuðla að umhverfisvernd.

 • Félagslegir þættir: Að tryggja að innkaupaferlið stuðli að félagslegri ábyrgð, með því að taka tillit til vinnuskilyrða, mannréttinda og annarra félagslegra þátta í virðiskeðjunni.

 • Efnahagslegir þættir: Að huga að efnahagslegri sjálfbærni með því að tryggja að innkaupaferlið sé hagkvæmt og stuðli að langtímahagsmunum fyrirtækisins og samfélagsins.

 • Menntun og vitundarvakning: Að fræða og þjálfa starfsmenn um mikilvægi sjálfbærra innkaupa og hvernig á að innleiða þau í daglegri starfsemi.

 • Eftirlit og endurbætur: Að fylgjast með frammistöðu sjálfbærra innkaupa og innleiða stöðugar umbætur til að auka árangur og stuðla að sjálfbærni.

ISO 20400 staðallinn hjálpar fyrirtækjum að bæta innkaupaferli sitt og stuðla að sjálfbærni, sem getur aukið traust hagsmunaaðila og bætt orðspor fyrirtækisins. Með því að fylgja þessum staðli geta fyrirtæki stuðlað að sjálfbærari framtíð með ábyrgum og meðvituðum innkaupum.

ÍST EN ISO 37101 - Sjálfbær þróun í samfélögum

ÍST EN ISO 37101 er alþjóðlegur staðall sem veitir leiðbeiningar um stjórnun sjálfbærrar þróunar í samfélögum. Hannaður til að aðstoða sveitarfélög og samfélög við að bæta sjálfbærni sína og lífsgæði íbúa.

Helstu atriði ISO 37101 staðalsins eru:

 • Stjórnunarkerfi fyrir sjálfbæra þróun: Að þróa og innleiða kerfisbundið ferli til að stjórna sjálfbærni í samfélaginu, með skýrri stefnu, markmiðum og aðgerðum.

 • Áætlunargerð og framkvæmd: Að útbúa áætlanir sem stuðla að sjálfbærri þróun og framkvæma aðgerðir sem miða að því að bæta umhverfisleg, félagsleg og efnahagsleg gildi samfélagsins.

 • Áhættugreining og tækifæri: Að greina og meta áhættu og tækifæri tengd sjálfbærni og þróa mótvægisaðgerðir til að lágmarka neikvæð áhrif og hámarka jákvæð áhrif.

 • Virðing fyrir líffræðilegri fjölbreytni og vistkerfum: Að tryggja að samfélagsþróun taki mið af verndun náttúruauðlinda og stuðli að líffræðilegri fjölbreytni og heilbrigðum vistkerfum.

 • Félagsleg samheldni og þátttaka: Að stuðla að félagslegri samheldni og þátttöku íbúa í ákvörðunartökuferlum og aðgerðum sem tengjast sjálfbærri þróun.

 • Efnahagsleg sjálfbærni: Að tryggja að efnahagsleg þróun stuðli að sjálfbærum hagvexti, atvinnu og velferð án þess að ganga á auðlindir framtíðarinnar.

 • Menntun og þjálfun: Að veita íbúum og starfsfólki fræðslu og þjálfun um mikilvægi sjálfbærni og hvernig hægt er að stuðla að henni í daglegu lífi og starfsemi.

 • Eftirlit og stöðugar umbætur: Að fylgjast með árangri sjálfbærrar þróunar og innleiða stöðugar umbætur til að tryggja að markmiðum sé náð og að samfélagið haldi áfram að þróast á sjálfbæran hátt.

ISO 37101 staðallinn hjálpar sveitarfélögum og samfélögum að skapa betri lífsskilyrði fyrir íbúa sína, vernda umhverfið og tryggja efnahagslega sjálfbærni. Með því að fylgja þessum staðli geta samfélög sýnt fram á skuldbindingu sína til sjálfbærrar þróunar og bætt lífsgæði allra íbúa.

ISO 53001 - Stjórnkerfi fyrir heimsmarkmiðin - Væntanlegur

ISO 53001 er væntanlegur alþjóðlegur staðall sem mun veita leiðbeiningar um stjórnun heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna (Sustainable Development Goals, SDGs). Hann er hannaður til að aðstoða fyrirtæki og stofnanir við að samþætta heimsmarkmiðin í stefnumótun og daglega starfsemi, með það að markmiði að stuðla að sjálfbærni og félagslegri ábyrgð.

Helstu atriði væntanlegs ISO 53001 staðalsins eru:

 • Stjórnunarkerfi fyrir heimsmarkmiðin: Að þróa og innleiða kerfisbundið ferli sem samþættir heimsmarkmiðin í alla þætti rekstrarins, með skýrri stefnu og markmiðum.

 • Samþætting heimsmarkmiða: Að samþætta heimsmarkmiðin við heildarstefnu fyrirtækisins og tryggja að þau séu leiðarljós í ákvörðunartökuferlum og aðgerðum.

 • Áhættugreining og tækifæri: Að bera kennsl á og meta áhættu og tækifæri tengd heimsmarkmiðunum og þróa mótvægisaðgerðir til að draga úr neikvæðum áhrifum og nýta jákvæð áhrif.

 • Mæling og eftirlit: Að þróa mælikvarða og kerfi til að fylgjast með árangri í tengslum við heimsmarkmiðin og tryggja að markmiðum sé náð.

 • Ábyrgð og gagnsæi: Að tryggja gagnsæi og ábyrgð í upplýsingagjöf um frammistöðu tengda heimsmarkmiðunum, þar með talið reglulegar skýrslugerðir til hagsmunaaðila.

 • Þátttaka hagsmunaaðila: Að virkja hagsmunaaðila, þar á meðal starfsmenn, viðskiptavini og samfélagið, í þróun og innleiðingu heimsmarkmiðanna.

 • Menntun og þjálfun: Að veita fræðslu og þjálfun til starfsmanna um heimsmarkmiðin og hvernig hægt er að stuðla að þeim í daglegri starfsemi og ákvörðunartöku.

 • Stöðugar umbætur: Að fylgjast með og endurskoða stjórnunarkerfið reglulega til að tryggja stöðugar umbætur og árangur í tengslum við heimsmarkmiðin.

ISO 53001 staðallinn mun hjálpa fyrirtækjum og stofnunum að vinna markvisst að heimsmarkmiðunum, stuðla að sjálfbærni og félagslegri ábyrgð, og skapa jákvæð áhrif á samfélagið og umhverfið. Með því að fylgja þessum staðli geta fyrirtæki sýnt fram á skuldbindingu sína til að styðja við sjálfbæra þróun á alþjóðavísu.

ISO/WS ESG - Rammi um framkvæmd meginreglna um umhverfi, samfélag og stjórnarhætti - Væntanlegt

ISO/WS ESG er væntanleg alþjóðleg vinnustofusamþykkt sem mun veita leiðbeiningar um framkvæmd meginreglna um umhverfi, samfélag og stjórnarhætti (ESG) í skýrslugerð. Samþykktin er í þróun hjá Alþjóðastaðlastofnuninni (ISO) og er hönnuð til að aðstoða fyrirtæki og stofnanir við að uppfylla kröfur um gagnsæi og ábyrgð í tengslum við ESG þætti.

Helstu atriði ISO/WS ESG vinnustofusamþykktarinnar eru:

 • Rammi fyrir ESG skýrslugerð: Að útvega alþjóðlegan ramma sem fyrirtæki og stofnanir geta notað til að greina og miðla upplýsingum um umhverfislega, félagslega og stjórnarlega frammistöðu sína.

 • Leiðbeiningar um gagnsæi: Að tryggja að skýrslugerð um ESG sé gagnsæ, áreiðanleg og aðgengileg fyrir alla hagsmunaaðila, með skýrum viðmiðum og mælikvörðum.

 • Samræmi við alþjóðlegar viðmiðanir: Að samræma ESG skýrslugerð við alþjóðlegar viðmiðanir og staðla, sem stuðlar að samanburðarhæfni og trúverðugleika upplýsinga.

 • Greining á áhrifum: Að greina og miðla áhrifum starfseminnar á umhverfið, samfélagið og stjórnarhætti, og hvernig fyrirtæki og stofnanir taka á þessum áhrifum.

 • Áhættustjórnun: Að innleiða kerfi til að bera kennsl á og stjórna áhættu tengdri ESG þáttum og tryggja að upplýsingar um áhættu séu hluti af skýrslugerðinni.

 • Hluthafasamþykki og þátttaka: Að stuðla að virkri þátttöku og samþykki hluthafa og annarra hagsmunaaðila í þróun og framkvæmd ESG stefnu og skýrslugerðar.

 • Stöðugar umbætur: Að innleiða ferli til stöðugra umbóta á ESG frammistöðu, byggt á reglulegri endurskoðun og uppfærslu upplýsinga.

ISO/WS ESG samþykktin mun hjálpa fyrirtækjum og stofnunum að bæta ESG skýrslugerð sína, sem eykur gagnsæi, ábyrgð og traust meðal hagsmunaaðila. Með því að fylgja þessari samþykkt geta fyrirtæki sýnt fram á skuldbindingu sína til sjálfbærni og góðra stjórnarhátta, sem stuðlar að betri samfélagslegri og umhverfislegri frammistöðu.

Þetta og meira til er allt saman aðgengilegt í staðlabúðinni hjá okkur. Staðlar hafa sannað gildi sitt og þeir auðvelda til muna alla skýrslugerð og gera rekstur fyrirtækja almennt hagkvæmari, skilvirkari og umhverfisvænni ásamt því að auka arðsemi.  


Menu
Top