0 hlutir í körfunni
Heildarupphæð: 0 kr.Auglýsingar

HÖNNUÐIR ATHUGIÐ!

Auglysing_Thjodarvidaukar

Skilmálar

vegna afhendingar staðla og annarra skjala

Sá sem fær staðla og önnur skjöl afhent frá Staðlaráði á rafrænu sniði þarf að samþykkja sérstaka skilmála fyrir afhendingunni.

1. Viðtakandi og/eða kaupandi umræddra skjala, hér eftir nefndur „NOTANDI“, fellst á eftirfarandi skilmála með því að haka við orðið „Samþykkt“ og tilgreina um leið nafn og kennitölu kaupanda og nafn tengiliðar, ef við á. Með slíku samþykki lýsir NOTANDI því jafnframt yfir að hafa lesið og skilið skilmálana í heild sinni ásamt viðaukum.

2. Staðlaráð afhendir NOTANDA staðla og önnur skjöl á rafrænu sniði, pdf-sniði og/eða með rafrænum aðgangi (séríslenska og þýdda staðla), frá Staðlaráði Íslands, Alþjóðlegu staðlasamtökunum ISO, Alþjóða raftækniráðinu IEC og evrópsku staðlasamtökunum CEN og CENELEC, með eftirfarandi skilyrðum:

a. Staðlaráð, Alþjóða staðlasamtökin ISO, Alþjóða raftækniráðið IEC og evrópsku staðlasamtökin CEN og CENELEC eiga, eftir því sem við á, höfundarrétt að öllum stöðlum og öðrum skjölum sem afhent eru samkvæmt samningi þessum.

b. NOTANDA er aðeins heimilt að vista og nota hvern afhentan staðal eða skjal á einni vinnustöð eða tölvu, nema heimild Staðlaráðs til annars sé veitt eða það komi skýrt fram á viðkomandi staðli eða skjali. Að öðrum kosti er óheimilt að gera staðalinn eða skjalið aðgengilegt á innraneti, Internetinu eða öðrum tölvunetum.

c. NOTANDA er almennt heimilt að prenta út og nota eitt eintak af hverjum afhentum staðli eða skjali. Fjöldi eintaka sem heimilt er að prenta út skal ávallt bundinn við fjölda notenda sem staðallinn eða skjalið eru afhent fyrir.

d. NOTANDA er óheimilt að senda eða selja staðalinn eða skjalið til þriðja aðila eða vista staðalinn eða skjalið á annan hátt en kveðið er á um í lið 2. b. NOTANDA er þó heimilt að afrita eitt eintak af hverjum staðli eða skjali, sem aðeins má nota sem öryggisafrit, eftir því sem við á. Önnur afritun er ekki leyfileg. NOTANDA er óheimilt að láta upplýsingar sem hann hefur fengið vegna rafræns aðgangs að stöðlum eða öðrum skjölum í hendur þriðja aðila og ber ábyrgð á að þær berist ekki til þriðja aðila.

e. Hver afhentur staðall eða skjal er sérstaklega merkt NOTANDA, til að tryggja rekjanleika. Jafnframt er Staðlaráði í sama tilgangi heimilt að merkja hvern afhentan staðal eða skjal með torséðu vatnsmerki.

f. NOTANDI getur ekki krafist endurgreiðslu eða fallið frá kaupsamningi eftir að hafa fengið staðal eða skjal afhent á rafrænu sniði.

3. Auk ákvæða þessa samnings falla staðlar og skjöl sem afhent eru samkvæmt samningnum – hvort sem er á pappír eða á rafrænu sniði - undir höfundarréttarlög nr. 73/1972, auk annarra ákvæða íslenskra laga og alþjóðlegra samninga sem Ísland er aðili að og kunna að eiga við um samning þennan.

4. Auk ákvæða þessa samnings gilda, eftir því sem við á, ákvæði þriggja viðauka, sem NOTANDI hefur kynnt sér og skilið: „Skilmálar vegna afhendingar séríslenskra og þýddra staðla“ (Viðauki I); „End-User’s Rights“ frá Alþjóða raftækniráðinu IEC (Viðauki A2); „Licence Agreement“ frá Alþjóðlegu staðlasamtökunum ISO (Viðauki A3) 

5. NOTANDI ber ábyrgð á að takmarka aðgang hvers staðals eða skjals við eina vinnustöð, tölvu, nema sérstaklega sé samið um annað eða heimild komi skýrt fram á viðkomandi staðli eða skjali.

a. NOTANDI skuldbindur sig, eftir því sem við á, til að gera starfsmönnum sínum grein fyrir skilmálum þessa samnings og viðhafa fullnægjandi ráðstafanir til að tryggja að skilmálar samningsins séu haldnir.

b. Berist eintak NOTANDA, sem afhent er samkvæmt þessum samningi, til þriðja aðila með einhverjum hætti, verður NOTANDI ábyrgur fyrir þeim fjárhagsskaða sem af því kynni að leiða fyrir Staðlaráð, Alþjóða staðlasamtökin, Alþjóða raftækniráðið eða evrópsku staðlasamtökin CEN eða CENELEC. Sama á við um upplýsingar sem NOTANDI fær afhentar vegna rafræns aðgangs að skjölum.

c. Hvers konar breytingar á stöðlum eða skjölum sem afhent eru samkvæmt þessum samningi eru óheimilar, bæði er varðar skjalasnið, innihald og útlit og virkni, svo sem „hypertext mark-up“.

d. Óheimilt er að nota innihald staðals eða skjals á öðru sniði en tilgreint er í lið 2 þessa samnings.

6. Samning þennan má endurskoða að beiðni Staðlaráðs með tilliti til tæknilegrar útfærslu við að uppfylla hann. Staðlaráð hefur heimild til að ganga úr skugga um að skilmálar þessa samnings séu uppfylltir og NOTANDI skuldbindur sig til að láta í té nauðsynlegar upplýsingar í því sambandi.

7. Við brot á samningsskilmálum er Staðlaráði heimilt að rifta samningi án tafar.

8. Rísi ágreiningur um túlkun ákvæða þessa samnings skal bera hann undir Héraðsdóm Reykjavíkur.

(Sjá viðauka A1, A2 og A3 á næstu síðum)

Viðauki A1: Skilmálar vegna afhendingar séríslenskra og þýddra staðla 

1. Staðlaráð afhendir NOTANDA séríslenska og þýdda staðla og önnur skjöl með eftirfarandi skilyrðum:

a. Staðlaráð á höfundarrétt að öllum stöðlum og öðrum skjölum sem afhent eru samkvæmt samningi þessum.

b. NOTANDA er óheimilt að senda eða selja staðalinn eða skjalið til þriðja aðila. NOTANDA er heimilt að afrita eitt eintak af hverjum staðli eða skjali, eftir því sem við á, sem aðeins má nota sem öryggisafrit. Önnur afritun er ekki leyfileg. NOTANDA er óheimilt að láta upplýsingar sem hann hefur fengið vegna rafræns aðgangs að stöðlum eða öðrum skjölum í hendur þriðja aðila og ber ábyrgð á að þær berist ekki til þriðja aðila.

c. Hver afhentur staðall eða skjal á rafrænu sniði er sérstaklega merkt NOTANDA, til að tryggja rekjanleika. Jafnframt er Staðlaráði í sama tilgangi heimilt að merkja hvern afhentan staðal eða skjal með torséðu vatnsmerki.

d. NOTANDI getur ekki krafist endurgreiðslu eða fallið frá kaupsamningi eftir að hafa fengið staðal eða skjal afhent á rafrænu sniði. Sá sem kaupir rafrænan aðgang að skjali getur óskað eftir að fá prentað eintak af því fyrir 25% af listaverði. 

2. Auk ákvæða þessa samnings falla staðlar og skjöl sem afhent eru samkvæmt samningnum – hvort sem er á pappír eða á rafrænu sniði - undir höfundarréttarlög nr. 73/1972, auk annarra ákvæða íslenskra laga og alþjóðlegra samninga sem Ísland er aðili að og kunna að eiga við um samning þennan

3. NOTANDI ber ábyrgð á að takmarka aðgang hvers rafræns staðals eða skjals við eina vinnustöð, tölvu, nema sérstaklega sé samið um annað eða heimild komi skýrt fram á viðkomandi staðli eða skjali.

a. NOTANDI skuldbindur sig, eftir því sem við á, til að gera starfsmönnum sínum grein fyrir skilmálum þessa samnings og viðhafa fullnægjandi ráðstafanir til að tryggja að skilmálar samningsins séu haldnir.

b. Hvers konar breytingar á stöðlum eða skjölum sem afhent eru samkvæmt þessum samningi eru óheimilar, bæði er varðar skjalasnið, innihald og útlit og virkni, svo sem „hypertext mark-up“.

c. Óheimilt er að nota innihald staðals eða skjals á öðru sniði en því sem var afhent.

4. Samning þennan má endurskoða að beiðni Staðlaráðs með tilliti til tæknilegrar útfærslu við að uppfylla hann. 

Staðlaráð hefur heimild til að ganga úr skugga um að skilmálar þessa samnings séu uppfylltir og NOTANDI skuldbindur sig til að láta í té nauðsynlegar upplýsingar í því sambandi.

5. Við brot á samningsskilmálum er Staðlaráði heimilt að rifta samningi án tafar.

6. Rísi ágreiningur um túlkun ákvæða þessa samnings skal bera hann undir Héraðsdóm Reykjavíkur.

 

Viðauki A2: End-User’s Rights

 

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION END-USER LICENCE AGREEMENT: 

If you order electronic versions of IEC publications, you will be subject to the following Licence, which is a legal agreement. Please read the Licence carefully before you commit to making your purchase. If you have any difficulties understanding the terms of this Licence Agreement or if you have any questions regarding IEC copyright, please contact: 

Customer Service Centre 
IEC Central Office 
3, rue de Varembé, 
P.O. Box 131, 
CH-1211 Geneva 20, Switzerland. 
Tel: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00  
Email: csc@iec.ch  

This Licence Agreement is between the International Electrotechnical Commission (IEC) and the named customer in this Webstore Order (hereafter referred to as "YOU”). 

The IEC Publication(s) contained in this Webstore Order are subject to the following: 

1. The IEC Publication(s) YOU are about to order and download from the Webstore are in Portable Document Format (PDF), Word or on-line database format and are copyrighted by: IEC, 3, rue de Varembé, P.O. Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland. All rights reserved. In all countries there are civil and/or criminal laws against copyright infringements. By downloading, copying, installing, accessing or otherwise using IEC Publication(s) YOU agree to be bound by the terms of this Licence Agreement. 

2. As the named customer in the IEC Webstore Order, YOU are responsible for ensuring that the terms and conditions of this licenceagreement are adhered to fully. 

3. The IEC Publication(s) in Portable Document Format (PDF) will be electronically watermarked with the customer name, company name, order number and number of users who are allowed to use the file. This information must not be removed. IEC reserves the right to take additional measures to protect the PDF files which may not be apparent to the Customer. 

4. All access to database format standards are recorded by our system and log files are created with username and domain information. All usernames and passwords should remain confidential. 

5. You are permitted to store the IEC Publication(s) only on the local drive of your own Personal Computer whose access is limited to your personal use. No local area network, wide area network, intranet or internet storage and access are permitted without the prior written permission of the IEC. 

6. If the Webstore Order mentions more than one user for the IEC Publication(s), then YOU are responsible for storing the IEC Publication(s) on an internal network whose access has to be monitored in order to be accessible by the chosen number of simultaneous users only. 

 7. YOU as the named customer can make not more than one paper copy of each IEC Publication(s) for each user specified in the IEC Webstore Order (exception see Clause 10). No paper copy may be photocopied or reproduced in any way. Paper copies may be borrowed by other employees for their internal use only within your organization. Additional paper copies may only be made with prior and explicit written permission of the IEC. 

8. YOU may not lend, lease, reproduce, distribute or otherwise exploit, whether commercially or not, the IEC Publication(s) to which this Licence relates.

 

Viðauki A3: Licence Agreement

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) - LICENCE AGREEMENT:

You are about to download a document which is protected by copyright law in your country.
The unauthorized reproduction or distribution of this copyrighted work is illegal and may be punishable by criminal law.

The document is a single-user, non-revisable Adobe Acrobat® PDF file. You are purchasing a single-user licence to store this file on your personal computer. Under no circumstances may the electronic file you are licensing be copied, transferred, or placed on a network of any sort without the authorization of the copyright owner.

You may print out and retain one-only printed copy of the PDF file. This single-user licence and permission to print one copy is valid for each purchased and paid copy.

This printed copy is fully protected by national and international copyright laws, and may not be photocopied or reproduced in any form. Under no circumstances may it be resold.
While all reasonable care is taken in the preparation and review of ISO International Standards and other deliverables, ISO does not warrant that the content of the document is accurate or up to date or that the document will be suitable for your purposes.

To the extent allowed in applicable law, in no event shall ISO be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special, consequential damages, or any damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of this document, with the limit of the refund of the price of the purchased document.
This transaction is governed by and construed in accordance with the laws of Switzerland.
If you have any difficulties concerning the above terms or if you have any questions regarding copyright, please contact the following address:

ISO copyright office
Case postale 56
CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Þessi síða notar vefkökur (e. cookies).

Nánari upplýsingar

Samþykkja