Starfsreglur

Staðfestar á aðalfundi Staðlaráðs 31. maí 2007.

 

1. grein

Ráðið heitir Fagstaðlaráð í fiskimálum (FIF). Það starfar í umboði stjórnar Staðlaráðs Íslands í samræmi við starfsreglur þess um fagstaðlaráð.

Að öðru leyti en þessar reglur kveða á um gilda starfsreglur Staðlaráðs, staðfestar af iðnaðarráðherra 29. ágúst 2005, og lög um staðla og Staðlaráð Íslands, nr. 36/2003.

2. grein

Fagstaðlaráðið er vettvangur stöðlunar á sviði sjávarútvegs, fiskveiða, fiskvinnslu og fiskeldis. Hlutverk þess eru:

  • gerð árlegrar starfs- og fjárhagsáætlunar,
  • samræming og frumkvæði í stöðlunarvinnu og öðrum verkefnum á fagsviðinu,
  • umsjón stöðlunarvinnu á fagsviðinu,
  • þátttaka í erlendu samstarfi á sviði stöðlunar í sjávarútvegi, fiskveiðum, fiskvinnslu og fiskeldi.
  • Verði ágreiningur um túlkun gildandi staðals sem heyrir undir fagstaðlaráðið, og því tekst ekki að leysa úr, skal vísa málinu til stjórnar Staðlaráðs, sem sker úr. 

3.grein

Sækja skal skriflega um aðild að fagstaðlaráðinu. Óski aðili að Staðlaráði eftir aðild að fleiri en einu fagstaðlaráði, skulu aðildargjöld hans skiptast jafnt milli fagstaðlaráðanna.

4. grein

Ráðstöfunartekjur fagstaðlaráðsins eru aðildargjöld þess, auk annarra tekna og styrkja vegna verkefna fagstaðlaráðsins. Þessar tekjur skal ekki nýta í annað en verkefni á vegum fagstaðlaráðsins.

5. grein

Halda skal fundi í fagstaðlaráðinu svo oft sem ástæða þykir, þó eigi sjaldnar en tvisvar á ári. Jafnframt ber að boða til fundar ef 1/5 hluti fulltrúa óskar þess skriflega.

6. grein

Aðalfundur fagstaðlaráðsins skal haldinn á fyrri hluta árs, í tæka tíð fyrir aðalfund Staðlaráðs. Hver fulltrúi í fagstaðlaráðinu hefur eitt atkvæði á aðalfundi. Þessi mál skulu tekin fyrir á aðalfundi:


a) Skýrsla formanns fyrir liðið starfsár
b) Skýrslur starfshópa
c) Staða verkefna
d) Reikningar fagstaðlaráðsins
e) Starfs- og fjárhagsáætlun yfirstandandi árs, þ.m.t. ráðstöfun aðildargjalda og annarra fjármuna sem fagstaðlaráðinu kunna að leggjast til
f) Kosning framkvæmdaráðs (annað hvert ár)
g) Önnur mál.


7. grein

Fulltrúar að fagstaðlaráðinu kjósa á aðalfundi þess annað hvert ár, til tveggja ára, formann og 4 aðra fulltrúa í framkvæmdaráð úr röðum fulltrúa að fagstaðlaráðinu. Framkvæmdaráðið skiptir sjálft með sér verkum. Það fer með málefni fagstaðlaráðsins milli funda þess.

8. grein

Rekstur verkefna fagstaðlaráðs, annar en sá sem snýr að faglegri vinnu, er á ábyrgð framkvæmdastjóra Staðlaráðs. Framkvæmdastjóri ræður, í samráði við formann fagstaðlaráðs, sérfræðinga til að sinna faglegum verkefnum, eftir því sem þörf er talin á. Sérfræðingur sem starfar fyrir fagstaðlaráð ber ábyrgð á störfum sínum gagnvart framkvæmdaráði fagstaðlaráðsins. 
Fulltrúar eiga ekki rétt á launum frá fagstaðlaráðinu, en heimilt er þó að greiða fulltrúa þóknun fyrir tiltekið verkefni sem hann vinnur fyrir fagstaðlaráðið, í samráði við fram-kvæmdastjóra Staðlaráðs.

9. grein

Framkvæmdaráð fagstaðlaráðsins hefur frumkvæði að og gerir tillögu til stjórnar Staðla-ráðs um stofnun tækninefnda á sínu sviði, skipan þeirra og störf. Það skal leita eftir tilnefningu hagsmunaaðila í tækninefndir.

Framkvæmdaráð skal við gerð tillagna um skipan tækninefnda gæta að því að í þeim sitji fulltrúar sem víðtækastra hagsmuna á sviðinu. Eftir atvikum skal leitast við að í þeim sitji fulltrúar framleiðenda, seljenda, neytenda, rannsóknaraðila og stjórnvalda.

Framkvæmdaráð skal við gerð tillagna um störf tækninefndar hafa m.a. í huga eftirtalda þætti, einn eða fleiri:

  • faglega vinnu sem tengist þátttöku Staðlaráðs í alþjóðlegu staðlasamstarfi,
  • úrvinnslu á niðurstöðum verkefna í staðlasamstarfi sem Staðlaráð er aðili að,
  • umsjón séríslenskra verkefna, þ.m.t. endurskoðun gildandi íslenskra staðla,
  • ábyrgð á viðhaldi gildandi íslensks staðals. 

10. grein

Við afgreiðslu mála á fundum fagstaðlaráðs og framkvæmdaráðs skal leitað eftir sem mestri samstöðu og kappkostað að afgreiða mál samhljóða.

Komi til atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti atkvæða.


11. grein

Komi til ágreinings um túlkun þessarra reglna skal málinu vísað til stjórnar Staðlaráðs til úrskurðar.

12. grein

Reglur þessar öðlast gildi að fengnu samþykki aðalfundar Staðlaráðs Íslands. Þeim verður aðeins breytt á aðalfundi Staðlaráðs. 

Staðlaráð Íslands    Þórunnartúni 2, 3. hæð, 105 Reykjavík    Kennitala: 591193 2019    Opnunartími    Sími 520 7150 fax 520 7171

Þessi síða notar vefkökur (e. cookies).

Nánari upplýsingar

Samþykkja